Türk Astroloji’sinin geçmişi

TÜRK   ASTROLOJİSİNİN   GEÇMİŞİ  Mu imparatorluğundan kalan bütün bilgiler,Uygur türklerinin eline geçmiş ve Uygur’ların soyundan gelen; İskitler, Ketler,ve Ari soyundan gelen kavimler aracılığı ile, bu bilgiler çeşitli uygarlıklardan gelen Türklere kadar ulaşmıştır.

  1. Ademin   6.   Kuşak   olan    torunu  Hz.   İdris,  Hiristiyanlıkta,  Enoch   (  Hanok )    isimi   ile   bilinir.  Hem  Tevratta  hem  İncilde  bu  isim   geçer.    Kuranı  Kerim’deki  adı  İdris  olarak  geçer.   Merkür,  Thot,  Hermes;   HZ  İdris   peygamberi,   temsil  eden  Mitolojik  isimlerdir.    ALLAH   ona  30   sayfalık  bir   kitap  verdi.  Bu  kitapda  bütün  bilim  ve  ilimler   yazılı  idi.     ALLAH  ona  72  lisanı  konuşacak   dil   yerteneği  verdi.   Ağaçlarda  ne  kadar  yaprak  olduğunu  biliyordu    Havadaki   bulutlara,  çekilmeleri  için  emir  verme  yeteneğine  sahipti.    Kuranı   Kerımde ,  Meryem  süresinin   56- 57  dinci  ayetlerınde;     Kitapta  İdriside  an,   hakikaten  o  pek  doğru  bir  insandı.  Bir  peygamberdi.  Onu  üstün  bir  makama  yükselttik .   Meryem   süresi  Ayet   56-57.  Hz  İdris,   diğer  adı   ile  Hermes   72   Lisanı  ALLAH   vergisi  dil  yeteneğini   ile   akıcı bir  dil  uslubu   ile  konuşuyordu     Dünyadaki    meslekleri,  ALLAH   tarafından    gelen,   4   büyük   Melekten   biri    olan  Ceprail    tarafından   ALLAH’IN    izniyle    öğretildi.  Ceprail  ona  tam  4.  Defa  gelmişti.     Şehir   kurmayı  insanlara  öğretti.  Terzilik,   nakış,   dikiş,     marangozluk,    yapıcılık,  çanak ,   çömlek,  okuma,   yazma,   matematik,  fen  ilimleri  tıp  ilmi,   gök  yüzü  bilimi   ve     geometri      ALLAH  tarafından  öğretilen  mesleklerinden   bazılarıdır.   Bu   meslekleri   ALLAH’IN   izni  ile   insanlara  öğretti.   Fakat,  onun  ilimi    ve    bilimi  en   büyük   ilim  ve   bilim    olan,   şimdiki   adı  ile   Astroloji  ve  Astronomi   ilmidir.  ALLAH   ona  gök   yüzü  hareketlerini,  yıldızlarla  ilgili  derin  ince   hassas  bilgileri  ve  senelerin  ayların  yıldızlara   göre   hesaplanmasını   öğretti.   Yıldızların  derin  sırlı   bilgilerini   öğrendi. Ona   verilen   Yıldız   ilmi,   gezegenlerin  konumuna    göre  insanları   etkilemesi   idi.  Bir   insanın  bütün   yaşantısı,  doğumundan   ölümüne   kadar  yaşayacağı  her   şey  yıldızlarda   yazılıydı.   İnsanların   kaderi   yıldızlarda  saklı  idi.  Bu  sırları  ALLAH’ tan    başka    kimse  bilemezdi.  Ancak   ALLAH’ın,    öğrenmesine   izin  verdiği  insanlar  bu  ilmi  uygulayabilirlerdi.   Hz.  İdris   ALLAH’ın    izni    ile   Astrolojinin   ilk  temellerini  attı.   Hz  İdris   Astroloji   ve   Astronomi   ilmini ;  aklıyla,   zekasıyla,   beyniyle,   Kalbi  ve  ruhuynan  yapıyordu.   ALLAHIN  ona   verdiği   bütün  duyu  organlarını  kullanıyordu.     HZ  İdris’in    getirdiği  Astroloji   ve   Astronomi  ilmi,   Daha   sonra  ortaya  çıkan  ve   ilimle   bilimle  uygarlık   tarihine   damga  vuran  MU  kıtası  insanları   tarafından  geliştirildi.  MU  kıtası   şimdiki   Pasifik  Okyanusunda   Asya   ile  Amerika   arasında   olan   büyük   bir   kıta   idi.   HZ.   Ademin  dünyaya   indirildiği   ve   cennet   köşesi  olan,  yer  olarak  bilinir.   Mu   imparatorluğundan   kalan  bütün   ilmi   bilgiler,  Uygur    Türklerinin   eline   geçmiş  ve  Uygurların  soyundan  gelen    İskitler,   Ketler,  ve   Ari  soyundan  gelen  kavimer  aracılığıyle  bu   bilgiler   çeşitli  uygarlıklardan  gelen Türklere  kadar  ulaşmıştır.   Hun   Türklerinin    atası  olan,   eski  Mu  kolonilerinden   Uygurlar,   Orta   Avrupaya  kadar  uzanan   büyük  bir  imparatorluk  kurmuşlardı.   Tufan   öncesi   zamanlardan  dahada  eski   geçmişi  olan,  Türk   Astrolojisi,     Kadim   Türk   astroloğlarının  keşfettiği  ve  ürettikleri   tekniklere  sahiptir.    Bu  eski   teknik   bilgiler   zamanın  geçmesiyle   unutuldu.   Hatırda   kalanları   ise ;  Moğollar,   Hintliler,  Çinliler  ve   Yunanlılar    tarafından  sahiplendiler.   Zaman  içinde  kaybolan  unutulan  ve  başka  kavimler  tarafından   sahiplenilen  bu  bilgilerden    geriye   kalanları,   Orta  Asyadaki  Türk   kavimleri,  büyük   bir  sadakatle  sahip  çıkarak   koruyarak   sakladılar.  Bu   bilgilerden  çok  azı   günümüze  kadar   ulaştı.  Günümüze    kadar  gelen   Dekanatlar   sisteminin  Atası  Türklerdir.    Dekanatların   önce,   Sümerlerden  çıktığı   söylenilir.   Sümerlerden    çıktığına  inanılan   Dekanatlar,   Mısırlılar  tarafından  geliştirildi,     Yunanlılar  tarafındanda    sahiplenildi.   Fakat   hiç   kimse  düşünmedi ,  Sümer   kavmi   bu   bilgileri   nasıl   keşfetti.   Türklerin   Astroloji  bilgileri  nesilden  nesile   Sümerlere   kadar   ulaştı.   Sümerler   Türklerden   kalan   Astroloji   bilgilerini  ürettikleri  teknik  bilgilerle   zenginleştirdiler.    Türk    soyunun,   Sümerlerden  çok  daha  önce   varlığı   bilinmektedir.    Sümerlerin,      Türk   soyundan   geldiği    söylenilmektedir.     Bazı   Tarih   araştırmacıları,  Türklerle,  Sümerlerin  akraba  olduğunu    öne   sürmüşlerdir.   Fakat  kesin  bir   akrabalık  olduğu   bilimsel   olarak  henüz  daha   kanıtlanmamıştır.     Eski  Türkler  bütün   güçlerini  ( Ülker  yıldız takımı) Sürreya   takım  yıldızından   alıyorlardı.     Süreyya    takım   yıldızı  7.   Kız   kardeş  olarak  bilinen,   Pleiades   ( ülker  yıldız  kümesi  içinde)   bulunmaktadır.    Bu  yıldızları   eski   Türkler  çok   kutsal    biliyorlardı.   İnanışlarına  göre,   Gök  Tanrının    yaşadığı   yer   Süreyya  takım   yıldızı  idi.       Fakat   inandıkları,  bağlandıkları    Güneşten  sonra    en  parlak  yıldız  olarak  bildikleri  Sirus  yıldızı  idi.    Günümüzde   Sirus  yıldızı   Yengeç   burcunun  14.   Derecesinde  ve  16.cı  Dakikasındadır.    Sirus  yıldızı  jüpiter  ve  Mars   karakterindedir.    Fakat   Antik  çağ    Yıldız  bilimcileri  Sirusun,   Jüpiter  ve  Merkür   karakterinde   olduğu   inancı   içinde  idiler.        Jüpiter,    Yengeç  burcunun  15. Ci   derecesinde  yücelir.   Jüpiter  12.  Senede  bir  Güneş,   ve   Sirus   yıldızı  ile   Yengeç  burcunun  14.  Derecesinde   kavuşur.   Jüpıter     Yengeç   burcunun    8.  Zinci   derecesine   geldiğinde    ve   Sirus’a   doğru  ilerlemeye  başladığında    iki   gücün   etkisi   hissedilmeye   başlar.  32  günlük  bir  zaman   dilimi   içinde,   Jüpiter Yengeç   burcunun   14.  Derecesinde  olan  Sirus  yıldızı  ile   kavuşur.    Kavuşumdan   sonra  32.  Günlük   bir   zaman   dilimi  içinde,   bu   etki   yavaş   yavaş   azalmaya   başlar.   Bu   süre   içinde  Sirus   yıldızı   görünmez  olur.   Eski   Türk   kavimlerinin   ve   daha  sonra  Mısırlıların  da   inancına   göre;    Sirus  yıldızının   Güneş   ve  Jüpiter   ile  yengeç  Burcunun  14.  Derecesinde  kavuşumu   gerçekleşirken,  esrarengiz  ve  sırlı  olaylar   başlamaya   başlar.  Kutsal   ve  esrarengiz  olan  Sirus   yıldızı,   Kutsal   aleme   açılan   bir   sır   kapısıydı  ve   manevi   alemden    gelen,  ruhani   varlıklara   işaret  ederdi.   Bu    ruhani   varlıklar,   insan   ırkından   seçtikleri  yüce   ruhlu   insanlarla,  ruhsal   iletişim   kuruyorlardı.   Kendi   bilgileriyle   seçtikleri   insanları    bilgilendiriyorlardı.          Sirus   yıldızı     her    12  senede  bir,  Güneş  ve  Jüpiter’le   Yengeç   burcunun   14.   Derecesininde     kavuşur.   Bu  etki  altında  doğanlar,  maddi   manevi   güç   sahibidirler.   Üstün,   bilinmeyen  görünmeyen   yetenekleri   doğuştan   gelen    ALLAH   vergisidir.  Bu   kişilerde    medyumluk  yeteneği   vardır.  Fakat   bu   medyumluk  yeteneği,    ölmüş    kişilerin  ruhları   ile   veya  görünmeyen  varlıklarla   bağlantılı      değidir.   Bu  medyumluk  yeteneği ,  Sirus  yıldızından   gelen;  üstün   yüce   ruhlu  manevi   varlıklar   ile    ilgilidir.     Doğum   anında   Sirus  yıldızının  etkisiyle   doğan   ve   Sirus  yıldızının    güçlü  etkilediği  insanlar;   maddi   manevi   güç   sahibidirler.      Sirus  yıldızı  ile   manevi  güç   bağı  olan  kişiler;  Nurani   varlıklardan   aldıkları   bilgilerle   insanları  bilgilendirirler.   Astroloji,    Astronomi , Mitoloji, Psikoloji  ve   Okult   konularında   derin   ilim  sahibidirler.   Bu  mesleklerin   hepsini   bir  arada  kullanacak   yeteneğe   sahiptirler.   Öğrenmek   istediklerini;   his  yolu  ile,  rüya   aracılığı  ile   ve   manevi  öğretmenler   tarafından   öğrenirler.  Paradan  fazla  manevi   ödüllere   önem  verirler.    Bu   yıldızın     astronomide  adı  Sirus   yıldızıdır.   Kuranı   kerimde   adı  Şira  yıldızı  olarak   geçer.   Köpek   yıldızı,  Kurt   yıldızı,  Çakal  yıldızı,  Yemen   yıldızı,   Ak  yıldız    ve   Nil  yıldızı   olarakta  bilinir.   Bu   yıldıza  tapan  kavimler  olduğu   gibi,   Takvim   aracı  olarak   kullalan  kavimlerde  olmuştur.    Bu  yıldıza  eski  kavimler  çok   önem  vermişlerdir.   Hadda  okadar   çok   önem  vermişlerki  tanrı  diye    Şira ,  astronomideki  adı  Sirus  yıldızına  tapmışlardı.     Kuranı  Kerimde   Necm  süresininin  49.  Ayetinde   Şira  yıldızının  Rabbi  ALLAHTIR  diye  geçer.    Necm   yıldız  demektir.

ŞİFA   AVCIN

19/9/  2013

19:  22 yazıldığı tarih

26 Ekim 2013’de Astrological Lodge Of London’da düzenlenen ( Astroloji okulun’da) ve davetli olarak katıldığım seminer proğramında yaptığım bir sunumdan alıntıdır

Yayınlandığı tarih 24:12: 2015

Uzman Astrolog Şifa Avcın

 

Biyoğrafi

2010 yılında İngiliz Astroloji Derneği tarafından,( British Astrological Association) en yetenekli Astrolog seçilen Şifa Avcın, 2010 yılından beridir, İngiliz Astroloji derneğinin en yetenekli Astrologları arasında, yerini almıştır. Şifa Avcın Astrological Secrets Of The Decans isimli  kitabın  yazarı. Bu kitabın yayınlanmasına ve Kitabdaki bilgilerin hayata geçmesine  British Astrological Association  izin vererek  kitabın yayınlanmasınada destek verdi.  Şifa Avcın 2010 London Collage Astroloji Certificate sahibi. 2012 yılında Astroloji Akademisinden mezun oldu. Ustalık belgesi, sertifika ve Diploma sahibi. Modern, klasik, ezoterik ve psikolojik astroloji tekniklerini başarıyla uygulamaktadır. Şifa Avcın’ın İngiliz ve Türk basınında makaleleri ve  öngörüleri yayınlanmaktadır. Şifa Avcın İngiltere ve Kıbrıs’ta  halka yönelik seminerler  vermektedir. Şifa Avcın Diyalog gazetesinin ve   North Cyprus UK’ magazinin Köşe yazarı ve Diyalog Televizyonunun Astrologudur.  Şifa Avcın’ın,  The  Astrological  Lodge  of  London’ nun  yayınladığı  Astroloji  dergisi  Astrology Quarterly’de  yazıları  yayınlanmaktadır.  British Astrological Association tarafından 2010 yılında en yetenekli astrolog seçilen Şifa Avcın, Türkiye Astroloji Akademi’si eğitmenleri tarafınfan Sualocin yıldızı ile temsil ediliyor.

 

  1. BAŞARILAR:

Kıbrıs’ın saygın kuaför ustalarından Hatice Tünay İrfanoglu okulundan 16 yasinda ilk diplomasını aldı. Bu diploma ile çok genç yaşta, “ustalık” konumuna hak kazandı . Mezun olan en genç öğrencilerinden biriydi. 16 yasındayken kendi adına ilk iş yerini açtı.

17 Temmuz 2001’de Wella London’dan sac üstüne alınmış 2 başarı belgesi.

1997 ve 2002’de Lewishan College London’dan alinmis 1 i.t digeri Ingiliz’ce ustune alinmis 2 farkli başarı belgesi.

 

4.2001, 2006, 2007 ve 2008’de Lewisham College London’dan alinmis 4 farkli sertifika. ( N.O.C.N)

Certificate in micro ring hair extension 2008

Certificate in herbal medicine 2006-2007

2010 london college Astroloji Certificat

 

BAŞARI BELGELERİ:

 

1998 Doroty Jones tarafından verilen üstün başarı belgesi.

 

1998 College of London ( HRH The Duke of Kent) tarafından verilen başarı belgesi.

BULUŞLAR:

Nisan 2010, yeni bir parfüm. Keşfetti. Tahıl ürünleri, bitki sütleri ve kokulu çiçeklerden yapılan, parfüm, nemlendirici ve besleyici bir arada.

Haziran 2010, tamamen kuru yiyeceklerden elde edilen, özellikle güneş lekelerini çıkarıcı kırem.

Haziran 2010, limongil kabukları ve soyadan elde edilen sıvılarla cildi geren kırem.

Temmuz 2010, ozel bir ağacın sıvısı , tahıl ürünleri ve uzak doğu meyve çekirdeklerinden çıkan özle, bitki sütleriyle hazırlanan ve  yaşlılığ geciktiren gece kremi.

 

Astrolog Şifa Avcın

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir